Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Gorlice ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

oraz w wersji papierowej:

  • sekretariat Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach


Rodzice Uczniów chcących wziąć udział w projekcie wypełniają Załącznik 2a - dla zajęć z kompetencji kluczowych, Załącznik 2c - dla zajęć specjalistycznych, Załącznik 2e - Oświadczenie uczestnika projektu i Załącznik 2f - Klauzula informacyjna art. 13 RODO oraz dostarczają wymagane przez Regulamin załączniki/oświadczenia.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach do 30 listopada 2021 r.


Nauczyciele wypełniają Załącznik 1a - Formularz zgłoszeniowy i dołączają Załącznik 1c - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Załącznik 1d - Oświadczenie uczestnika projektu i Załącznik 1e - Klauzula informacyjna art. 13 RODO.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy.

 

Dokumenty do pobrania:

DLA UCZNIA DLA NAUCZYCIELA
 Ogłoszenie o rekrutacji (516 KB, PDF)

 Regulamin Realizacji Projektu (278 KB, PDF)

 Regulamin Rekrutacji Uczniów (677 KB, PDF)

 Zał. 2a Formularz Zgłoszeniowy Ucznia (381 KB, PDF)

 Zał. 2b Lista zaplanowanych zajęć - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (290 KB, PDF)

 Zał. 2c Formularz zgłoszenia na zajęcia ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (406 KB, PDF)

 Zał. 2d Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (261 KB, PDF)

 Zał. 2e Oświadczenie uczestnika projektu (313 KB, PDF)

 Zał. 2f Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (323 KB, PDF)

 

 Ogłoszenie o rekrutacji (515 KB, PDF)

 Regulamin Realizacji Projektu (278 KB, PDF)

 Regulamin Rekrutacji Nauczycieli (267 KB, PDF)

 Zał. 1a Formularz Zgłoszeniowy nauczyciela (424 KB, PDF)

 Zał. 1b Lista szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla nauczycieli (245 KB, PDF)

 Zał. 1c Deklaracja uczestnictwa w projekcie (325 KB, PDF)

 Zał. 1d Oświadczenie uczestnika projektu (362 KB, PDF)

 Załącznik 1e Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (258 KB, PDF)

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami