Samorząd Uczniowski 2021/2022

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV – VIII.

Dzięki pracy w Samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Samorząd Uczniowski organizuje imprezy szkolne np. Dzień Edukacji Narodowej, otrzęsiny klasy I SP. Chętnie włącza się w akcje charytatywne - współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu. Przeprowadza konkursy np. wybór najsympatyczniejszego chłopaka, konkurs fotograficzny o wiośnie. Organizuje dyskoteki szkolne z okazji Andrzejek, zabawę karnawałową oraz na zakończenie roku szkolnego.

 

 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
Przewodnicząca:
 Magdalena Gryboś
 Zastępca przewodniczącej:
 Mateusz Szczerba
 Sekretarz:
 Wiktoria Wąsowicz
Członkowie:
 
 Maria Hajduk
 Julia Przepióra
 Marcel Liana
 Stanisław Gryboś
 Karolina Dykij
 Zofia Wojtyś
 Gabriela Nioziołek
 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Alicja Pyznar, mgr Anna Stępień, mgrBarbara Gryboś

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach na rok szkolny 2021/2022

Cele Samorządu Uczniowskiego:

• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zadania wychowawczo – profilaktyczne:
• Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
• Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
• Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

• poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

• współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

• uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Dziewczynek, Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.


Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
• czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
• pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
• doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:
• wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
• wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów
i potrzeb szkoły,
• reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
• stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
• wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

WRZESIEŃ:
• Uroczyste rozpoczęcie roku.
• Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
• Kampania wyborcza i wybory władz do SU .
• Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
• Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

 

PAŹDZIERNIK:
• Wybory do Samorządu Uczniowskiego
• Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2021/2022.
• Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
• Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły, msza święta, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
• Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka i Dnia Dziewczyny
• Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych
• Ślubowanie klas pierwszych
• Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie wsi, w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

 

LISTOPAD:
• Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
• Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
• Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
• Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień – drzewo życzliwości
• Akcja ubieramy się na żółto lub biało.

 

GRUDZIEŃ:
• Organizacja klasowych „Mikołajek”.
• Akcja „Mikołaj”- ubieramy się na czerwono ( 6 grudnia)
• Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
• Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
• Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

 

STYCZEŃ:
• Szkolna akcja – białe ubrania i wspólne wykonanie tańca Belgijka
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
• Akcja Dzień Ciszy i Spokoju.

 

LUTY:
• Organizacja poczty „Walentynkowej”
• Organizacja szkolnego kuligu
• Akcja ubieramy się na czerwono (14 lutego)
• Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
• Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc w Tłusty czwartek

 

MARZEC:
• Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
• Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie
• Akcja „Zgrana klasa”- zabawne przebrania
• Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

 

KWIECIEŃ:
• 12 kwiecień - Dzień czekolady
• Akcja ubieramy się na brązowo
• Udział w obchodach Dnia Ziemi.
• Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

 

MAJ:
• Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
• Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja
• Akcja - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
• 19 maj – Dzień Dobrych Uczynków
• 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 

CZERWIEC:
• Akcja – dzień skarpetki nie do pary
• Organizacja szkolnego rajdu pieszego
• Organizacja Dnia Dziecka
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

 

CAŁY ROK SZKOLNY:
• Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariusza.
• Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
• Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
• Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
• Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
• Promowanie zdrowego trybu życia.
• Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
• Współpraca z nauczycielami oraz Dyrektorem szkoły.
• Współpraca z Radą Rodziców.
• Udział w uroczystościach szkolnych.
• Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• Akcje integracyjne

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, konfliktów, specyficznych sytuacji).

 

Do pobrania:

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (443 KB, PDF)

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 06:00 rano i widoczny jest na szkolnej stronie dziennika elektronicznego.

5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek oraz odpowiedzi ustnej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.

8. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

11. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

10. „Szczęśliwy numerek” zostaje odwołany na początku czerwca.

 

Szczęśliwy Numerek i poniższy regulamin obowiązuje od 1 października 2021 r. aż do odwołania.

 

Do pobrania:

 REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" (118 KB, PDF)

 
 

 

 

 

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami