Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwiatonowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwiatonowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmu promującego szkołę.
 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
 • Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły - mgr Maksymilian Olszewski.
 • E-mail: zsp-kwiatonowice@gmina.gorlice.pl
 • Telefon: (18) 351 25 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • E-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
 • Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Wejście i toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się os trony hali sportowej szkoły, ale niepełnosprawni moga poruszać się tylko w części hali sportowej.

 

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (106 KB, PDF)

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami